انتشارات آرسا / سازمان تامین اجتماعی

حيطه اختصاصي و تخصصي آزمايشگاه تشخيص طبي - سازمان تامين اجتماعيحيطه اختصاصي و تخصصي آزمايشگاه تشخيص طبي - سازمان تامين اجتماعي
تخفيف ويژه
799,000 تومان 888000 تومان

حيطه اختصاصي و تخصصي آزمايشگاه تشخيص طبي - سازمان تامين اجتماعي

شامل:
- بیوشیمی بالینی
- میکروبیولوژی (باکتری، ویروس)
- هماتولوژی و بانک خون
- ایمونولوژی و سرولوژی
- قانون کار و تامین اجتماعی

حيطه اختصاصي و تخصصي پرستار - سازمان تامين اجتماعيحيطه اختصاصي و تخصصي پرستار - سازمان تامين اجتماعي
تخفيف ويژه
875,000 تومان 973000 تومان

حيطه اختصاصي و تخصصي پرستار - سازمان تامين اجتماعي

شامل:
- مجموعه پرستاری (روان پرستاری، پرستاری کودکان، پرستاری مادران و نوزادان)
- پرستاری داخلی و جراحی
- قانون کار و تامین اجتماعی

حيطه اختصاصي و تخصصي كارشناس فوريت هاي پزشكي - سازمان تامين اجتماعيحيطه اختصاصي و تخصصي كارشناس فوريت هاي پزشكي - سازمان تامين اجتماعي
433,000 تومان 482000 تومان

حيطه اختصاصي و تخصصي كارشناس فوريت هاي پزشكي - سازمان تامين اجتماعي

شامل:
- فوریت های پزشکی (فیزیولوژی، آناتومی، تروما، فارماکولوژی، اورژانس، احیا)
- قانون کار و تامین اجتماعی

حيطه اختصاصي و تخصصي مسئول آزمايشگاه - سازمان تامين اجتماعيحيطه اختصاصي و تخصصي مسئول آزمايشگاه - سازمان تامين اجتماعي
تخفيف ويژه
799,000 تومان 888000 تومان

حيطه اختصاصي و تخصصي مسئول آزمايشگاه - سازمان تامين اجتماعي

شامل:
- بیوشیمی بالینی
- میکروبیولوژی (باکتری، ویروس)
- هماتولوژی و بانک خون
- ایمونولوژی و سرولوژی
- قانون کار و تامین اجتماعی