انتشارات آرسا / آموزش و پرورش

آموزگار ابتدایی - حیطه تخصصی (راهنمای معلم)آموزگار ابتدایی - حیطه تخصصی (راهنمای معلم)
280,800 تومان 312000 تومان

آموزگار ابتدایی - حیطه تخصصی (راهنمای معلم)

کتاب جامع آموزگار ابتدايي - حيطه اختصاصی (راهنمای معلم) منطبق با سرفصل های آزمون استخدامی اردیبهشت 1402 می باشد

شامل درسنامه و نمونه تست از دروس راهنمای معلم هدیه های آسمانی (پایه سوم و ششم) - راهنمای معلم قرآن (پایه اول تا ششم) - راهنمای معلم ریاضی (پایه اول و ششم) - راهنمای معلم علوم تجربی (پایه دوم، چهارم و ششم) - راهنمای معلم فارسی (پایه اول، چهارم و ششم) - راهنمای معلم اجتماعی (پایه پنجم و ششم)

آموزگار ابتدایی - حیطه اختصاصیآموزگار ابتدایی - حیطه اختصاصی
259,200 تومان 288,000 تومان

آموزگار ابتدایی - حیطه اختصاصی

259,200 تومان 288000 تومان

آموزگار ابتدایی - حیطه اختصاصی

کتاب جامع آموزگار ابتدايي - حيطه اختصاصی منطبق با سرفصل های آزمون استخدامی اردیبهشت 1402 می باشد

شامل درسنامه و نمونه تست از دروس اسناد و قوانین بالادستی آموزش و پرورش - روان شناسی تربیتی - سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی - روش ها و فنون تدریس - راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی

آموزگار استثنایی - حیطه اختصاصیآموزگار استثنایی - حیطه اختصاصی
313,200 تومان 348000 تومان

آموزگار استثنایی - حیطه اختصاصی

کتاب جامع آموزگار استثنایی - حيطه اختصاصی منطبق با سرفصل های آزمون استخدامی اردیبهشت 1402 می باشد

شامل درسنامه و نمونه تست از دروس آموزش و پرورش کودکان استثنایی - اسناد و قوانین بالادستی آموزش و پرورش - سنجش و اندازه گیزی پیشرفت تحصیلی - روش ها و فنون تدریس - راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی