انتشارات آرسا / کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری ها