انتشارات آرسا / دبير و هنرآموز

بانك تست استخدامي آموزش و پرورش - حيطه عمومي و اختصاصيبانك تست استخدامي آموزش و پرورش - حيطه عمومي و اختصاصي
358,000 تومان 398000 تومان

بانك تست استخدامي آموزش و پرورش - حيطه عمومي و اختصاصي

کتاب بانک تست آزمون استخدامی آموزش و پرورش - حیطه عمومی و اختصاصی بر اساس آخرین تغییرات دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش که توسط سازمان سنجش اعلام شده است، به روزرسانی شده است.

مولفین انتشارات آرسا، 2200 تست با پاسخ از نکته های مهم منابع آزمون را گردآوری کرده اند.

دبير مطالعات اجتماعي - حيطه تخصصيدبير مطالعات اجتماعي - حيطه تخصصي
238,500 تومان 265000 تومان

دبير مطالعات اجتماعي - حيطه تخصصي

کتاب جامع استخدام دبیر مطالعات اجتماعی - حیطه تخصصی بر اساس آخرین تغییرات دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش که توسط سازمان سنجش اعلام شده است، به روزرسانی شده است.

مولفین انتشارات آرسا، نکته های مهم منابع آزمون را گردآوری کرده و جهت خودآزمایی، تست های مرتبط با سرفصل نیز اضافه کرده اند.

این کتاب شامل خلاصه دروس و تست از کتاب های زیر است:
- مطالعات اجتماعی پایه هفتم
- مطالعات اجتماعی
- راهنمای معلم مطالعات اجتماعی
- راهنمای معلم جغرافیای ایران
- راهنمای معلم تاریخ 2
- راهنمای معلم تاریخ 3
- جهاد تبیین در اندیشه آیت الله خامنه ای
- روش نظام مند تحلیل سیاسی آیت الله خامنه ای

دبیر تربیت بدنی - حیطه تخصصیدبیر تربیت بدنی - حیطه تخصصی
484,200 تومان 538,000 تومان

دبیر تربیت بدنی - حیطه تخصصی

484,200 تومان 538000 تومان

دبیر تربیت بدنی - حیطه تخصصی

کتاب جامع استخدام دبیر تربیت بدنی - حیطه تخصصی بر اساس آخرین تغییرات دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش که توسط سازمان سنجش اعلام شده است، به روزرسانی شده است.

مولفین انتشارات آرسا، نکته های مهم منابع آزمون را گردآوری کرده و جهت خودآزمایی، تست های مرتبط با سرفصل نیز اضافه کرده اند.


این کتاب شامل نکات و چکیده کتاب های زیر است:
- راهنمای معلم تربیت بدنی و سلامت ( متوسطه اول)
- راهنمای معلم تربیت بدنی و سلامت (متوسطه دوم)
- انواع آسیب‌های رایج در تربیت بدنی و فعالیت‌های ورزشی
- اصول پیشگیری از آسیب‌های ورزشی
- کمک‌های اولیه در ورزش
- مدیریت برگزاری مسابقات ورزشی
- سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی
- یادگیری و کنترل حرکتی
- رشد حرکتی

دبیر حکمت و معارف اسلامی - حیطه تخصصیدبیر حکمت و معارف اسلامی - حیطه تخصصی
315,000 تومان 350000 تومان

دبیر حکمت و معارف اسلامی - حیطه تخصصی

کتاب جامع استخدام دبیر حکمت و معارف اسلامی - حیطه تخصصی بر اساس آخرین تغییرات دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش که توسط سازمان سنجش اعلام شده است، به روزرسانی شده است.

مولفین انتشارات آرسا، نکته های مهم منابع آزمون را گردآوری کرده و جهت خودآزمایی، تست های مرتبط با سرفصل نیز اضافه کرده اند.

این کتاب شامل نکات و چکیده کتاب های زیر است:
- راهنمای معلم دین و زندگی 1
- راهنمای معلم منطق
- راهنمای معلم فلسفه 1
- راهنمای معلم دین و زندگی 3
- راهنمای معلم فلسفه 2
منشور حلومت علوی آیت الله خامنه ای

دبیر عربی - حیطه تخصصیدبیر عربی - حیطه تخصصی
197,100 تومان 219,000 تومان

دبیر عربی - حیطه تخصصی

197,100 تومان 219000 تومان

دبیر عربی - حیطه تخصصی

کتاب جامع استخدام دبیر عربی - حیطه تخصصی بر اساس آخرین تغییرات دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش که توسط سازمان سنجش اعلام شده است، به روزرسانی شده است.

مولفین انتشارات آرسا، نکته های مهم منابع آزمون را گردآوری کرده و جهت خودآزمایی، تست های مرتبط با سرفصل نیز اضافه کرده اند.

دبیر علوم تجربی - زیست شناسی - حیطه تخصصیدبیر علوم تجربی - زیست شناسی - حیطه تخصصی
229,500 تومان 255000 تومان

دبیر علوم تجربی - زیست شناسی - حیطه تخصصی

کتاب جامع استخدام دبیر علوم تجربی/ زیست شناسی- حیطه تخصصی بر اساس آخرین تغییرات دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش که توسط سازمان سنجش اعلام شده است، به روزرسانی شده است.

مولفین انتشارات آرسا، نکته های مهم منابع آزمون را گردآوری کرده و جهت خودآزمایی، تست های مرتبط با سرفصل نیز اضافه کرده اند.

این کتاب شامل نکات و چکیده کتاب های زیر است:
- کتاب معلم علوم تجربی پایه هفتم
- کتاب معلم علوم تجربی پایه هشتم
- کتاب معلم علوم تجربی
- راهنمای معلم زیست شناسی 1
- راهنمای معلم آزمایشگاه علوم تجربی 1
- راهنمای معلم زیست شناسی 2
- راهنمای معلم آزمایشگاه علوم تجربی 2
- راهنمای معلم انسان و محیط زیست
- راهنمای معلم زیست شناسی 3

دبیر علوم تجربی - شیمی - حیطه تخصصیدبیر علوم تجربی - شیمی - حیطه تخصصی
135,900 تومان 151000 تومان

دبیر علوم تجربی - شیمی - حیطه تخصصی

کتاب جامع استخدام دبیر علوم تجربی/ شیمی - حیطه تخصصی بر اساس آخرین تغییرات دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش که توسط سازمان سنجش اعلام شده است، به روزرسانی شده است.

مولفین انتشارات آرسا، نکته های مهم منابع آزمون را گردآوری کرده و جهت خودآزمایی، تست های مرتبط با سرفصل نیز اضافه کرده اند.

این کتاب شامل نکات و چکیده کتاب های زیر است:
- کتاب معلم علوم تجربی پایه هفتم
- کتاب معلم علوم تجربی پایه هشتم
- کتاب معلم علوم تجربی
- راهنمای معلم شیمی 1
- راهنمای معلم آزمایشگاه علوم تجربی 1
- راهنمای معلم شیمی 2
- راهنمای معلم آزمایشگاه علوم تجربی 2
- راهنمای تدریس شیمی 3

دبیر فرهنگ و هنر - حیطه تخصصیدبیر فرهنگ و هنر - حیطه تخصصی
256,500 تومان 285,000 تومان

دبیر فرهنگ و هنر - حیطه تخصصی

256,500 تومان 285000 تومان

دبیر فرهنگ و هنر - حیطه تخصصی

کتاب جامع استخدام دبیر فرهنگ و هنر - حیطه تخصصی بر اساس آخرین تغییرات دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش که توسط سازمان سنجش اعلام شده است، به روزرسانی شده است.

مولفین انتشارات آرسا، نکته های مهم منابع آزمون را گردآوری کرده و جهت خودآزمایی، تست های مرتبط با سرفصل نیز اضافه کرده اند.

این کتاب شامل خلاصه دروس و تست از کتاب های زیر است:
- معلم فرهنگ و هنر پایه هفتم
- راهنمای معلم فرهنگ و هنر
- مبانی هنرهای تجسمی 1 و 2
- نقاشی ایرانی از دیرباز تا امروز
- هنر و تمدن اسلامی

دبیر کار و فناوری - حیطه تخصصیدبیر کار و فناوری - حیطه تخصصی
328,500 تومان 365,000 تومان

دبیر کار و فناوری - حیطه تخصصی

328,500 تومان 365000 تومان

دبیر کار و فناوری - حیطه تخصصی

کتاب جامع استخدام دبیر کار و فناوری - حیطه تخصصی بر اساس آخرین تغییرات دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش که توسط سازمان سنجش اعلام شده است، به روزرسانی شده است.

مولفین انتشارات آرسا، نکته های مهم منابع آزمون را گردآوری کرده و جهت خودآزمایی، تست های مرتبط با سرفصل نیز اضافه کرده اند.

این کتاب شامل نکات و چکیده کتاب های زیر است:
- کار و فناوری پایه هفتم
- آموزش گام به گام زبان برنامه نویسی پایتون
- دانش فنی پایه رشته های امور دامی/ صنایع چوب و مبلمان/ الکترونیک/ شبکه و نرم افزار رایانه/ تاسیسات مکانیکی و مکانیک خودرو شاخه فنی و حرفه ای پایه دهم

هنرآموز شبكه و نرم افزار رايانه - حيطه تخصصيهنرآموز شبكه و نرم افزار رايانه - حيطه تخصصي
319,500 تومان 355000 تومان

هنرآموز شبكه و نرم افزار رايانه - حيطه تخصصي

کتاب جامع استخدام هنرآموز شبکه و نرم افزار رایانه - حیطه تخصصی بر اساس آخرین تغییرات دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش که توسط سازمان سنجش اعلام شده است، به روزرسانی شده است.

مولفین انتشارات آرسا، نکته های مهم منابع آزمون را گردآوری کرده و جهت خودآزمایی، تست های مرتبط با سرفصل نیز اضافه کرده اند.

این کتاب شامل نکات و چکیده کتاب های زیر است:
- نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
- تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی
- توسعه برنامه سازی و پایگاه داده
- پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
- نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار
- تجارت الکترونیک و امنیت شبکه
- دانش فنی پایه (شبکه و نرم افزار رایانه)
- دانش فنی تخصصی (شبکه و نرم افزار رایانه)

دبير رياضي - حيطه تخصصيدبير رياضي - حيطه تخصصي

دبير رياضي - حيطه تخصصي

کتاب جامع استخدام دبیر ریاضی - حیطه تخصصی بر اساس آخرین تغییرات دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش که توسط سازمان سنجش اعلام شده است، به روزرسانی شده است.

مولفین انتشارات آرسا، نکته های مهم منابع آزمون را گردآوری کرده و جهت خودآزمایی، تست های مرتبط با سرفصل نیز اضافه کرده اند.

این کتاب شامل نکات و چکیده کتاب های زیر است:
- راهنمای تدریس ریاضی و آمار
- راهنمای معلم ریاضی 1
- کتاب معلم هندسه 1
- راهنمای معلم ریاضی و آمار
- راهنمای تدریس ریاضی 2
- راهنمای معلم هندسه 2
- راهنمای معلم حسابان 1
- راهنمای معلم آمار و احتمال
- راهنمای معلم ریاضیات گسسته
- راهنمای معلم ریاضی و آمار 3
- راهنمای معلم ریاضی 3
- راهنمای معلم هندسه 3
- راهنمای معلم حسابان 2
- ریاضی پایه هفتم
- کتاب معلم ریاضی نهم

دبير زبان و ادبيات فارسي - حيطه تخصصيدبير زبان و ادبيات فارسي - حيطه تخصصي

دبير زبان و ادبيات فارسي - حيطه تخصصي

کتاب جامع استخدام دبیر زبان و ادبیات فارسی - حیطه تخصصی بر اساس آخرین تغییرات دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش که توسط سازمان سنجش اعلام شده است، به روزرسانی شده است.

مولفین انتشارات آرسا، نکته های مهم منابع آزمون را گردآوری کرده و جهت خودآزمایی، تست های مرتبط با سرفصل نیز اضافه کرده اند.

این کتاب شامل نکات و چکیده کتاب های زیر است:
- راهنمای معلم فارسی 1
- راهنمای معلم نگارش 1
- علوم و فنون ادبی 1
- راهنمای معلم فارسی 2

- راهنمای معلم نگارش 2
- راهنمای مهلم علوم و فنون ادبی 2
- راهنمای معلم فارسی 3
- راهنمای معلم نگارش 3
- راهنمای معلم علوم و فنون ادبی 3
- راهنمای معلم فارسی
- فارسی پایه هفتم
- آموزش مهارت های نوشتاری پایه هفتم
- آموزش مهارت های نوشتاری (نگارش و انشا)
- راهنمای معلم فارسی
- راهنمای تدریس فارسی پایه نهم
- راهنمای معلم آموزش مهارت های نوشتاری (نگارش و انشا)

دبير علوم تجربي - فيزيك - حيطه تخصصيدبير علوم تجربي - فيزيك - حيطه تخصصي

دبير علوم تجربي - فيزيك - حيطه تخصصي

کتاب جامع استخدام دبیر علوم تجربی/ فیزیک - حیطه تخصصی بر اساس آخرین تغییرات دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش که توسط سازمان سنجش اعلام شده است، به روزرسانی شده است.

مولفین انتشارات آرسا، نکته های مهم منابع آزمون را گردآوری کرده و جهت خودآزمایی، تست های مرتبط با سرفصل نیز اضافه کرده اند.

این کتاب شامل نکات و چکیده کتاب های زیر است:
- کتاب معلم علوم تجربی پایه هفتم
- کتاب معلم علوم تجربی پایه هشتم
- کتاب معلم علوم تجربی
- راهنمای معلم فیزیک 1
- راهنمای معلم آزمایشگاه علوم تجربی 1
- راهنمای معلم فیزیک 2
- راهنمای معلم آزمایشگاه علوم تجربی 2
- راهنمای معلم فیزیک 3

هنرآموز برق - حيطه تخصصيهنرآموز برق - حيطه تخصصي

هنرآموز برق - حيطه تخصصي

کتاب جامع استخدام هنرآموز برق - حیطه تخصصی بر اساس آخرین تغییرات دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش که توسط سازمان سنجش اعلام شده است، به روزرسانی شده است.

مولفین انتشارات آرسا، نکته های مهم منابع آزمون را گردآوری کرده و جهت خودآزمایی، تست های مرتبط با سرفصل نیز اضافه کرده اند.

هنرآموز تربيت كودك - حيطه تخصصيهنرآموز تربيت كودك - حيطه تخصصي

هنرآموز تربيت كودك - حيطه تخصصي

کتاب جامع استخدام هنرآموز تربیت کودک - حیطه تخصصی بر اساس آخرین تغییرات دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش که توسط سازمان سنجش اعلام شده است، به روزرسانی شده است.

مولفین انتشارات آرسا، نکته های مهم منابع آزمون را گردآوری کرده و جهت خودآزمایی، تست های مرتبط با سرفصل نیز اضافه کرده اند.

هنرآموز ساختمان - حیطه تخصصیهنرآموز ساختمان - حیطه تخصصی
319,500 تومان 355,000 تومان

هنرآموز ساختمان - حیطه تخصصی

319,500 تومان 355000 تومان

هنرآموز ساختمان - حیطه تخصصی

کتاب جامع استخدام هنرآموز ساختمان - حیطه تخصصی بر اساس آخرین تغییرات دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش که توسط سازمان سنجش اعلام شده است، به روزرسانی شده است.

مولفین انتشارات آرسا، نکته های مهم منابع آزمون را گردآوری کرده و جهت خودآزمایی، تست های مرتبط با سرفصل نیز اضافه کرده اند.

این کتاب شامل نکات و چکیده کتاب های زیر است:
- ساختمان سازی
- نازک کاری ساختمان
- اسکلت سازی ساختمان
- نقشه کشی ساختمان
- نقشه برداری ساختمان
- فناوری های ساختمان
- دانش فنی پایه (ساختمان)
- دانش فنی تخصصی (ساختمان)
- نقشه کشی فنی رایانه ای (معماری و ساختمان)

هنرآموز صنايع غذايي - حيطه تخصصيهنرآموز صنايع غذايي - حيطه تخصصي

هنرآموز صنايع غذايي - حيطه تخصصي

کتاب جامع استخدام هنرآموز صنایع غذایی - حیطه تخصصی بر اساس آخرین تغییرات دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش که توسط سازمان سنجش اعلام شده است، به روزرسانی شده است.

مولفین انتشارات آرسا، نکته های مهم منابع آزمون را گردآوری کرده و جهت خودآزمایی، تست های مرتبط با سرفصل نیز اضافه کرده اند.

این کتاب شامل نکات و چکیده کتاب های زیر است:
- فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار
- تولید فرآورده های لبنی
- تولید کمپوت و کنسرو
- تولید و بسته بندی فرآورده های غلات
- روغن کشی میوه و دانه های روغنی
- تولید و بسته بندی فرآورده های دام و طیور (گوشتی)
- دانش فنی پایه (صنایع غذایی)
- دانش فنی تخصصی (صنایع غذایی)
- آب، خاک و گیاه

هنرآموز گرافيك/ نقاشي/ فتوگرافيك - حيطه تخصصيهنرآموز گرافيك/ نقاشي/ فتوگرافيك - حيطه تخصصي

هنرآموز گرافيك/ نقاشي/ فتوگرافيك - حيطه تخصصي

کتاب جامع استخدام هنرآموز گرافیک/ نقاشی/ فتوگرافیک - حیطه تخصصی بر اساس آخرین تغییرات دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش که توسط سازمان سنجش اعلام شده است، به روزرسانی شده است.

مولفین انتشارات آرسا، نکته های مهم منابع آزمون را گردآوری کرده و جهت خودآزمایی، تست های مرتبط با سرفصل نیز اضافه کرده اند.

این کتاب شامل نکات و چکیده کتاب های زیر است:
- عکاسی آتلیه و مراسم
- طراحی نشانه، تصویرگری کتاب کودک و نظارت بر چاپ
- عکاسی طبیعت، مستند و گزارشی
- گرافیک نشر و مطبوعات
- طراحی و زبان بصری
- مبانی هنرهای تجسمی
- طراحی 1 و 2
- دانش فنی پایه (فتوگرافیک)
- دانش فنی تخصصی (فتوگرافیک)