انتشارات آرسا / دستگاه های اجرایی

حسابدارحسابدار
712,000 تومان 792,000 تومان

حسابدار

712,000 تومان 792000 تومان

حسابدار

این مجموعه برای آمادگی شرکت در دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مناسب می باشد.
کتاب های نشر آرسا توسط دانشجویان ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در آزمون‌های استخدامی دوره های قبل حائز رتبه ممتاز بوده‌اند تدوین شده است.

این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- اصول حسابداری
- مدیریت مالی
- مبانی سازمان و مدیریت
- حسابداری دولتی
- بودجه و قانون محاسبات عمومی

متصدی امور دفتریمتصدی امور دفتری
502,000 تومان 558,000 تومان

متصدی امور دفتری

502,000 تومان 558000 تومان

متصدی امور دفتری

این مجموعه برای آمادگی شرکت در دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مناسب می باشد.
کتاب های نشر آرسا توسط دانشجویان ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در آزمون‌های استخدامی دوره های قبل حائز رتبه ممتاز بوده‌اند تدوین شده است.

این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- مدیریت رفتار سازمانی
- مدیریت منابع انسانی
- حقوق اداری
- مبانی سازمان و مدیریت

کارشناس امور مالیکارشناس امور مالی
569,700 تومان 633,000 تومان

کارشناس امور مالی

569,700 تومان 633000 تومان

کارشناس امور مالی

این مجموعه برای آمادگی شرکت در دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مناسب می باشد.
کتاب های نشر آرسا توسط دانشجویان ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در آزمون‌های استخدامی دوره های قبل حائز رتبه ممتاز بوده‌اند تدوین شده است.

این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- اصول حسابداری
- مبانی سازمان و مدیریت
- حسابداری دولتی
- بودجه و قانون محاسبات عمومی
- مدیریت مالی

کارشناس ثبت اسناد و املاک کشورکارشناس ثبت اسناد و املاک کشور
680,000 تومان 756,000 تومان

کارشناس ثبت اسناد و املاک کشور

680,000 تومان 756000 تومان

کارشناس ثبت اسناد و املاک کشور

این مجموعه برای آمادگی شرکت در دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مناسب می باشد.
کتاب های نشر آرسا توسط دانشجویان ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در آزمون‌های استخدامی دوره های قبل حائز رتبه ممتاز بوده‌اند تدوین شده است.

این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- قانون ثبت اسناد و املاک
- قانون تجارت
- قانون مدنی
- قانون امور حسبی
- آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی

بانكدار گروه امور مالیبانكدار گروه امور مالی
556,000 تومان 618,000 تومان

بانكدار گروه امور مالی

556,000 تومان 618000 تومان

بانكدار گروه امور مالی

این مجموعه برای آمادگی شرکت در دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مناسب می باشد.
کتاب های نشر آرسا توسط دانشجویان ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در آزمون‌های استخدامی دوره های قبل حائز رتبه ممتاز بوده‌اند تدوین شده است.

این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- اصول حسابداری
- پول، ارز و بانکداری
- اصول علم اقتصاد
- مبانی سازمان و مدیریت

بانكدار گروه حقوقیبانكدار گروه حقوقی
1,352,000 تومان 1,503,000 تومان

بانكدار گروه حقوقی

1,352,000 تومان 1503000 تومان

بانكدار گروه حقوقی

این مجموعه برای آمادگی شرکت در دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مناسب می باشد.
کتاب های نشر آرسا توسط دانشجویان ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در آزمون‌های استخدامی دوره های قبل حائز رتبه ممتاز بوده‌اند تدوین شده است.

این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- حقوق اداری
- حقوق اساسی
- حقوق تجارت
- حقوق جزای عمومی
- حقوق جزای اختصاصی
- حقوق مدنی

بانكدار گروه فناوری اطلاعاتبانكدار گروه فناوری اطلاعات
705,000 تومان 784,000 تومان

بانكدار گروه فناوری اطلاعات

705,000 تومان 784000 تومان

بانكدار گروه فناوری اطلاعات

این مجموعه برای آمادگی شرکت در دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مناسب می باشد.
کتاب های نشر آرسا توسط دانشجویان ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در آزمون‌های استخدامی دوره های قبل حائز رتبه ممتاز بوده‌اند تدوین شده است.

این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- سیستم های عامل
- طراحی الگوریتم
- ساختمان داده ها
- امنیت شبکه

كارشناس آموزش و بهسازی منابع انسانیكارشناس آموزش و بهسازی منابع انسانی
787,000 تومان 875000 تومان

كارشناس آموزش و بهسازی منابع انسانی

این مجموعه برای آمادگی شرکت در دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مناسب می باشد.
کتاب های نشر آرسا توسط دانشجویان ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در آزمون‌های استخدامی دوره های قبل حائز رتبه ممتاز بوده‌اند تدوین شده است.

این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- مبانی سازمان و مدیریت
- روش تحقیق
- مدیریت رفتار سازمانی
- مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

كارشناس امور بهزیستیكارشناس امور بهزیستی
491,000 تومان 546,000 تومان

كارشناس امور بهزیستی

491,000 تومان 546000 تومان

كارشناس امور بهزیستی

این مجموعه برای آمادگی شرکت در دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مناسب می باشد.
کتاب های نشر آرسا توسط دانشجویان ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در آزمون‌های استخدامی دوره های قبل حائز رتبه ممتاز بوده‌اند تدوین شده است.

این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- نظریه های جامعه شناسی
- مبانی علوم اجتماعی
- مبانی روانشناسی

كارشناس تحلیل و تولید نرم افزاركارشناس تحلیل و تولید نرم افزار
529,000 تومان 588000 تومان

كارشناس تحلیل و تولید نرم افزار

این مجموعه برای آمادگی شرکت در دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مناسب می باشد.
کتاب های نشر آرسا توسط دانشجویان ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در آزمون‌های استخدامی دوره های قبل حائز رتبه ممتاز بوده‌اند تدوین شده است.

این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- برنامه نویسی پیشرفته
- مهندسی نرم افزار
- شبکه های کامپیوتری
- امنیت شبکه

كارشناس توسعه و مدیریت منابعكارشناس توسعه و مدیریت منابع
718,000 تومان 798,000 تومان

كارشناس توسعه و مدیریت منابع

718,000 تومان 798000 تومان

كارشناس توسعه و مدیریت منابع

این مجموعه برای آمادگی شرکت در دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مناسب می باشد.
کتاب های نشر آرسا توسط دانشجویان ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در آزمون‌های استخدامی دوره های قبل حائز رتبه ممتاز بوده‌اند تدوین شده است.

این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- مبانی سازمان و مدیریت
- اقتصاد خرد، کلان و مالیه عمومی
- مدیریت منابع انسانی
- مدیریت استراتژیک

كارشناس دیسپاچینگ و حفاظت برقكارشناس دیسپاچینگ و حفاظت برق
795,000 تومان 884,000 تومان

كارشناس دیسپاچینگ و حفاظت برق

795,000 تومان 884000 تومان

كارشناس دیسپاچینگ و حفاظت برق

این مجموعه برای آمادگی شرکت در دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مناسب می باشد.
کتاب های نشر آرسا توسط دانشجویان ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در آزمون‌های استخدامی دوره های قبل حائز رتبه ممتاز بوده‌اند تدوین شده است.

این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

مدارهای الکتریکی
ماشین های الکتریکی
الکترونیک

كارشناس زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات - گروه 1كارشناس زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات - گروه 1
795,000 تومان 884000 تومان

كارشناس زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات - گروه 1

این مجموعه برای آمادگی شرکت در دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مناسب می باشد.
کتاب های نشر آرسا توسط دانشجویان ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در آزمون‌های استخدامی دوره های قبل حائز رتبه ممتاز بوده‌اند تدوین شده است.

این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- مدارهای الکتریکی
- ماشین های الکتریکی
- الکترونیک

كارشناس زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات - گروه 2كارشناس زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات - گروه 2
900,000 تومان 1000000 تومان

كارشناس زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات - گروه 2

این مجموعه برای آمادگی شرکت در دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مناسب می باشد.
کتاب های نشر آرسا توسط دانشجویان ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در آزمون‌های استخدامی دوره های قبل حائز رتبه ممتاز بوده‌اند تدوین شده است.

این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- سیستم های عامل
- طراحی الگوریتم
- ساختمان داده ها
- شبکه های کامپیوتری
- ذخیره و بازیابی اطلاعات

كارشناس زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات - گروه 3كارشناس زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات - گروه 3
800,000 تومان 889000 تومان

كارشناس زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات - گروه 3

این مجموعه برای آمادگی شرکت در دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مناسب می باشد.
کتاب های نشر آرسا توسط دانشجویان ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در آزمون‌های استخدامی دوره های قبل حائز رتبه ممتاز بوده‌اند تدوین شده است.

این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

سیستم های عامل
طراحی الگوریتم
ساختمان داده ها
امنیت شبکه
شبکه های کامپیوتری

كارشناس شبكهكارشناس شبكه
661,000 تومان 735,000 تومان

كارشناس شبكه

661,000 تومان 735000 تومان

كارشناس شبكه

این مجموعه برای آمادگی شرکت در دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مناسب می باشد.
کتاب های نشر آرسا توسط دانشجویان ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در آزمون‌های استخدامی دوره های قبل حائز رتبه ممتاز بوده‌اند تدوین شده است.

این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- شبکه های کامپیوتری
- امنیت شبکه
- سیستم های عامل
- مدارهای منطقی

كارشناس فناوری اطلاعاتكارشناس فناوری اطلاعات
705,000 تومان 784,000 تومان

كارشناس فناوری اطلاعات

705,000 تومان 784000 تومان

كارشناس فناوری اطلاعات

این مجموعه برای آمادگی شرکت در دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مناسب می باشد.
کتاب های نشر آرسا توسط دانشجویان ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در آزمون‌های استخدامی دوره های قبل حائز رتبه ممتاز بوده‌اند تدوین شده است.

این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- سیستم های عامل
- طراحی الگوریتم
- ساختمان داده
- امنیت شبکه

كارشناس مطالعات اجتماعی و اقتصادی - گروه 1كارشناس مطالعات اجتماعی و اقتصادی - گروه 1
827,000 تومان 919000 تومان

كارشناس مطالعات اجتماعی و اقتصادی - گروه 1

این مجموعه برای آمادگی شرکت در دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مناسب می باشد.
کتاب های نشر آرسا توسط دانشجویان ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در آزمون‌های استخدامی دوره های قبل حائز رتبه ممتاز بوده‌اند تدوین شده است.

این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- مبانی سازمان و مدیریت
- اقتصاد خرد، کلان و مالیه عمومی
- برنامه ریزی استراتژیک
- آمار کاربردی
- آشنایی با اهداف و ماموریت های وزارت کشور

كارشناس مطالعات اجتماعی و اقتصادی - گروه 2كارشناس مطالعات اجتماعی و اقتصادی - گروه 2
604,000 تومان 672000 تومان

كارشناس مطالعات اجتماعی و اقتصادی - گروه 2

این مجموعه برای آمادگی شرکت در دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مناسب می باشد.
کتاب های نشر آرسا توسط دانشجویان ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در آزمون‌های استخدامی دوره های قبل حائز رتبه ممتاز بوده‌اند تدوین شده است.

این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- مبانی روانشناسی
- مبانی سازمان و مدیریت
- جامعه شناسی جوانان و خانواده
- جامعه شناسی سیاسی و توسعه
- آسیب شناسی اجتماعی
- آشنایی با اهداف و ماموریت های وزارت کشور

مامور تشخیص مالیاتمامور تشخیص مالیات
572,000 تومان 636,000 تومان

مامور تشخیص مالیات

572,000 تومان 636000 تومان

مامور تشخیص مالیات

این مجموعه برای آمادگی شرکت در دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مناسب می باشد.
کتاب های نشر آرسا توسط دانشجویان ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در آزمون‌های استخدامی دوره های قبل حائز رتبه ممتاز بوده‌اند تدوین شده است.

این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- حسابداری صنعتی
- اقتصاد خرد و کلان
- مالیه عمومی
- قانون مالیات بر ارزش افزوده
- قانون مالیات های مستقیم

كارشناس امور شوراها و شهرداری هاكارشناس امور شوراها و شهرداری ها
432,000 تومان 480000 تومان

كارشناس امور شوراها و شهرداری ها

این مجموعه برای آمادگی شرکت در دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مناسب می باشد.
کتاب های نشر آرسا توسط دانشجویان ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در آزمون‌های استخدامی دوره های قبل حائز رتبه ممتاز بوده‌اند تدوین شده است.

این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- قانون شهرسازی و شهرداری
- آیین نامه های شهرداری ها و دهیاری ها
- آمایش سرزمین
- آشنایی با اهداف و ماموریت های وزارت کشور

كارشناس راهبری حراستكارشناس راهبری حراست
472,000 تومان 525,000 تومان

كارشناس راهبری حراست

472,000 تومان 525000 تومان

كارشناس راهبری حراست

این مجموعه برای آمادگی شرکت در دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مناسب می باشد.
کتاب های نشر آرسا توسط دانشجویان ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در آزمون‌های استخدامی دوره های قبل حائز رتبه ممتاز بوده‌اند تدوین شده است.

این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- حقوق اداری
- مبانی سازمان و مدیریت
- مدیریت رفتار سازمانی

مراقب اقدامات تامینی و تربیتی زندان هامراقب اقدامات تامینی و تربیتی زندان ها
295,000 تومان 328000 تومان

مراقب اقدامات تامینی و تربیتی زندان ها

این مجموعه برای آمادگی شرکت در دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مناسب می باشد.
کتاب های نشر آرسا توسط دانشجویان ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در آزمون‌های استخدامی دوره های قبل حائز رتبه ممتاز بوده‌اند تدوین شده است.

این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
- قانون مجازات اسلامی
- قانون آیین نامه دادرسی کیفری

كاردان امور گمركیكاردان امور گمركی

كاردان امور گمركی

این مجموعه برای آمادگی شرکت در دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مناسب می باشد.
کتاب های نشر آرسا توسط دانشجویان ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در آزمون‌های استخدامی دوره های قبل حائز رتبه ممتاز بوده‌اند تدوین شده است.

این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- مبانی سازمان و مدیریت
- مبانی علم اقتصاد
- مدیریت رفتار سازمانی