انتشارات آرسا / كارشناس برنامه و بودجه

کارشناس برنامه و بودجه ۱کارشناس برنامه و بودجه ۱
416,000 تومان 463,000 تومان

کارشناس برنامه و بودجه ۱

416,000 تومان 463000 تومان

کارشناس برنامه و بودجه ۱

این مجموعه برای آمادگی شرکت در دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مناسب می باشد.
کتاب های نشر آرسا توسط دانشجویان ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در آزمون‌های استخدامی دوره های قبل حائز رتبه ممتاز بوده‌اند تدوین شده است.

کارشناس برنامه و بودجه ۲کارشناس برنامه و بودجه ۲
475,000 تومان 528,000 تومان

کارشناس برنامه و بودجه ۲

475,000 تومان 528000 تومان

کارشناس برنامه و بودجه ۲

این مجموعه برای آمادگی شرکت در دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مناسب می باشد.
کتاب های نشر آرسا توسط دانشجویان ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در آزمون‌های استخدامی دوره های قبل حائز رتبه ممتاز بوده‌اند تدوین شده است.