انتشارات آرسا / كارشناس امور مالی

کارشناس امور مالیکارشناس امور مالی
569,700 تومان 633,000 تومان

کارشناس امور مالی

569,700 تومان 633000 تومان

کارشناس امور مالی

این مجموعه برای آمادگی شرکت در دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مناسب می باشد.
کتاب های نشر آرسا توسط دانشجویان ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در آزمون‌های استخدامی دوره های قبل حائز رتبه ممتاز بوده‌اند تدوین شده است.

این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- اصول حسابداری
- مبانی سازمان و مدیریت
- حسابداری دولتی
- بودجه و قانون محاسبات عمومی
- مدیریت مالی