انتشارات آرسا / حسابداری (تولید اسکناس و مسکوک) - 15577