عنوان کتاب حسابداري مالي (1 و 2)
نویسنده دكتر عليرضا مومني - دكتر مسعود براتي
مترجم ---
تعداد صفحه 387

387 صفحه