انتشارات آرسا / هنرآموز ساختمان

بانک تست استخدامی آموزش و پرورش - حیطه عمومی و اختصاصیبانک تست استخدامی آموزش و پرورش - حیطه عمومی و اختصاصی
448,200 تومان 498000 تومان

بانک تست استخدامی آموزش و پرورش - حیطه عمومی و اختصاصی

کتاب بانک تست آزمون استخدامی آموزش و پرورش - حیطه عمومی و اختصاصی بر اساس آخرین تغییرات دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش که توسط سازمان سنجش اعلام شده است، به روزرسانی شده است.

مولفین انتشارات آرسا، 2200 تست با پاسخ از نکته های مهم منابع آزمون را گردآوری کرده اند.

هنرآموز ساختمان - حیطه تخصصیهنرآموز ساختمان - حیطه تخصصی
351,000 تومان 390,000 تومان

هنرآموز ساختمان - حیطه تخصصی

351,000 تومان 390000 تومان

هنرآموز ساختمان - حیطه تخصصی

کتاب جامع استخدام هنرآموز ساختمان - حیطه تخصصی بر اساس آخرین تغییرات دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش که توسط سازمان سنجش اعلام شده است، به روزرسانی شده است.

مولفین انتشارات آرسا، نکته های مهم منابع آزمون را گردآوری کرده و جهت خودآزمایی، تست های مرتبط با سرفصل نیز اضافه کرده اند.

این کتاب شامل نکات و چکیده کتاب های زیر است:
- ساختمان سازی
- نازک کاری ساختمان
- اسکلت سازی ساختمان
- نقشه کشی ساختمان
- نقشه برداری ساختمان
- فناوری های ساختمان
- دانش فنی پایه (ساختمان)
- دانش فنی تخصصی (ساختمان)
- نقشه کشی فنی رایانه ای (معماری و ساختمان)