انتشارات آرسا / كارشناس حراست نیروی انسانی

كارشناس حراست نیروی انسانیكارشناس حراست نیروی انسانی
474,000 تومان 527,000 تومان

كارشناس حراست نیروی انسانی

474,000 تومان 527000 تومان

كارشناس حراست نیروی انسانی

این مجموعه برای آمادگی شرکت در دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مناسب می باشد.
کتاب های نشر آرسا توسط دانشجویان ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در آزمون‌های استخدامی دوره های قبل حائز رتبه ممتاز بوده‌اند تدوین شده است.

این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- حقوق اداری
- مبانی سازمان و مدیریت
- مدیریت رفتار سازمانی