انتشارات آرسا

بانكدار (امور ساختمان)بانكدار (امور ساختمان)
637,000 تومان 708,000 تومان

بانكدار (امور ساختمان)

637,000 تومان 708000 تومان

بانكدار (امور ساختمان)

شامل درسنامه و نمونه تست از کتاب های استاتیک  - شناخت مواد و مصالح ساختمانی - طراحی معماری و معماری داخلی - مبانی نقشه کشی و اصول ترسیم فنی - مقاومت مصالح - نقشه برداری ساختمان