انتشارات آرسا / بانک ملی

بانکدار (امور ساختمان)بانکدار (امور ساختمان)
493,200 تومان 548,000 تومان

بانکدار (امور ساختمان)

493,200 تومان 548000 تومان

بانکدار (امور ساختمان)

شامل درسنامه و نمونه تست از کتاب های استاتیک  - شناخت مواد و مصالح ساختمانی - طراحی معماری و معماری داخلی - مبانی نقشه کشی و اصول ترسیم فنی - مقاومت مصالح - نقشه برداری ساختمان