انتشارات آرسا / كارشناس آموزش و بهسازی منابع انسانی

كارشناس آموزش و بهسازی منابع انسانیكارشناس آموزش و بهسازی منابع انسانی
787,000 تومان 875000 تومان

كارشناس آموزش و بهسازی منابع انسانی

این مجموعه برای آمادگی شرکت در دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مناسب می باشد.
کتاب های نشر آرسا توسط دانشجویان ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در آزمون‌های استخدامی دوره های قبل حائز رتبه ممتاز بوده‌اند تدوین شده است.

این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- مبانی سازمان و مدیریت
- روش تحقیق
- مدیریت رفتار سازمانی
- مدیریت و برنامه ریزی آموزشی