اصول و مباني سازمان و مديريت

قیمت نسخه چاپی : 244,000 تومان 272,000 تومان

344 صفحه

#اصول مدیریت
#تئوری های مدیریت
#تئوری مدیریت


برچسب ها

کارشناس برنامه ریزی 1کارشناس بازرگانی داخلیکارشناس امور پژوهشی 2مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 2 (ستادی) - 15567مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی (ستادی) - 15566مدیریت صنعتی (تخصصی) - 15551مدیریت دولتی (حراست) - 15546کارشناس آزمایشگاه/کارگاه فنی 21مدیریت دولتی (تخصصی) - 15545مدیریت بازرگانی (ستادی) - 15544مدیریت بازرگانی (حراست) - 15543مدیریت بازرگانی 2 (تخصصی) - 15542مدیریت بازرگانی (تخصصی) - 15541دستگاه های اجراییمدیریت دولتی (امور حراست) - 15582مدیریت دولتی (گزینش) - 15581مدیریت دولتی (ستادی) - 15580مدیریت بازرگانی (تولید اسکناس و مسکوک) - 15579مدیریت بازرگانی 2 (ستادی) - 15578وزارت بهداشتوزارت نفتکارشناس امور آموزشیکارشناس امور پژوهشيکارشناس امور پشتيبانیکارشناس امور دانشجویانکارشناس تعالی سازمانی سلامتکارشناس منابع انسانیمدیریت بازرگانی/صنعتیدانشگاه فرهنگیانسازمان بهزیستی كشورسازمان سنجش آموزش كشوركارآزمای اقتصاد سلامتكارشناس امور اجرایی سلامتكارشناس توسعه مدیریتكارشناس روابط عمومی و خبر
عنوان کتاب اصول و مباني سازمان و مديريت
نویسنده شاهرخ بيگي
مترجم ---
تعداد صفحه 341

344 صفحه

#اصول مدیریت
#تئوری های مدیریت
#تئوری مدیریت