هنرآموز گرافيك/ نقاشي/ فتوگرافيك - حيطه تخصصي

کتاب جامع استخدام هنرآموز گرافیک/ نقاشی/ فتوگرافیک - حیطه تخصصی بر اساس آخرین تغییرات دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش که توسط سازمان سنجش اعلام شده است، به روزرسانی شده است.

مولفین انتشارات آرسا، نکته های مهم منابع آزمون را گردآوری کرده و جهت خودآزمایی، تست های مرتبط با سرفصل نیز اضافه کرده اند.

این کتاب شامل نکات و چکیده کتاب های زیر است:
- عکاسی آتلیه و مراسم
- طراحی نشانه، تصویرگری کتاب کودک و نظارت بر چاپ
- عکاسی طبیعت، مستند و گزارشی
- گرافیک نشر و مطبوعات
- طراحی و زبان بصری
- مبانی هنرهای تجسمی
- طراحی 1 و 2
- دانش فنی پایه (فتوگرافیک)
- دانش فنی تخصصی (فتوگرافیک)

عنوان کتاب هنرآموز گرافيك/ نقاشي/ فتوگرافيك - حيطه تخصصي
نویسنده مولفين آرسا
مترجم
تعداد صفحه 0

کتاب جامع استخدام هنرآموز گرافیک/ نقاشی/ فتوگرافیک - حیطه تخصصی بر اساس آخرین تغییرات دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش که توسط سازمان سنجش اعلام شده است، به روزرسانی شده است.

مولفین انتشارات آرسا، نکته های مهم منابع آزمون را گردآوری کرده و جهت خودآزمایی، تست های مرتبط با سرفصل نیز اضافه کرده اند.

این کتاب شامل نکات و چکیده کتاب های زیر است:
- عکاسی آتلیه و مراسم
- طراحی نشانه، تصویرگری کتاب کودک و نظارت بر چاپ
- عکاسی طبیعت، مستند و گزارشی
- گرافیک نشر و مطبوعات
- طراحی و زبان بصری
- مبانی هنرهای تجسمی
- طراحی 1 و 2
- دانش فنی پایه (فتوگرافیک)
- دانش فنی تخصصی (فتوگرافیک)