دبیر زبان و ادبیات فارسی - حیطه تخصصی (استخدامی 1402)

کتاب جامع استخدام دبیر زبان و ادبیات فارسی - حیطه تخصصی بر اساس آخرین تغییرات دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش که توسط سازمان سنجش اعلام شده است، به روزرسانی شده است.

مولفین انتشارات آرسا، نکته های مهم منابع آزمون را گردآوری کرده و جهت خودآزمایی، تست های مرتبط با سرفصل نیز اضافه کرده اند.

این کتاب شامل نکات و چکیده کتاب های زیر است:
- راهنمای معلم فارسی 1
- راهنمای معلم نگارش 1
- علوم و فنون ادبی 1
- راهنمای معلم فارسی 2

- راهنمای معلم نگارش 2
- راهنمای مهلم علوم و فنون ادبی 2
- راهنمای معلم فارسی 3
- راهنمای معلم نگارش 3
- راهنمای معلم علوم و فنون ادبی 3
- راهنمای معلم فارسی
- فارسی پایه هفتم
- آموزش مهارت های نوشتاری پایه هفتم
- آموزش مهارت های نوشتاری (نگارش و انشا)
- راهنمای معلم فارسی
- راهنمای تدریس فارسی پایه نهم
- راهنمای معلم آموزش مهارت های نوشتاری (نگارش و انشا)

عنوان کتاب دبیر زبان و ادبیات فارسی - حیطه تخصصی (استخدامی 1402)
نویسنده مولفین آرسا
مترجم
تعداد صفحه 0

کتاب جامع استخدام دبیر زبان و ادبیات فارسی - حیطه تخصصی بر اساس آخرین تغییرات دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش که توسط سازمان سنجش اعلام شده است، به روزرسانی شده است.

مولفین انتشارات آرسا، نکته های مهم منابع آزمون را گردآوری کرده و جهت خودآزمایی، تست های مرتبط با سرفصل نیز اضافه کرده اند.

این کتاب شامل نکات و چکیده کتاب های زیر است:
- راهنمای معلم فارسی 1
- راهنمای معلم نگارش 1
- علوم و فنون ادبی 1
- راهنمای معلم فارسی 2

- راهنمای معلم نگارش 2
- راهنمای مهلم علوم و فنون ادبی 2
- راهنمای معلم فارسی 3
- راهنمای معلم نگارش 3
- راهنمای معلم علوم و فنون ادبی 3
- راهنمای معلم فارسی
- فارسی پایه هفتم
- آموزش مهارت های نوشتاری پایه هفتم
- آموزش مهارت های نوشتاری (نگارش و انشا)
- راهنمای معلم فارسی
- راهنمای تدریس فارسی پایه نهم
- راهنمای معلم آموزش مهارت های نوشتاری (نگارش و انشا)