كارشناس آموزش و بهسازی منابع انسانی

قیمت نسخه چاپی : 787,000 تومان 875,000 تومان

این مجموعه برای آمادگی شرکت در دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مناسب می باشد.
کتاب های نشر آرسا توسط دانشجویان ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در آزمون‌های استخدامی دوره های قبل حائز رتبه ممتاز بوده‌اند تدوین شده است.

این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- مبانی سازمان و مدیریت
- روش تحقیق
- مدیریت رفتار سازمانی
- مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

عنوان کتاب كارشناس آموزش و بهسازی منابع انسانی
نویسنده گروه مولفان آرسا
مترجم
تعداد صفحه 1094

این مجموعه برای آمادگی شرکت در دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مناسب می باشد.
کتاب های نشر آرسا توسط دانشجویان ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در آزمون‌های استخدامی دوره های قبل حائز رتبه ممتاز بوده‌اند تدوین شده است.

این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- مبانی سازمان و مدیریت
- روش تحقیق
- مدیریت رفتار سازمانی
- مدیریت و برنامه ریزی آموزشی