کارشناس ثبت اسناد و املاک کشور

قیمت نسخه چاپی : 723,000 تومان 804,000 توماناین مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- قانون ثبت اسناد و املاک
- قانون تجارت
- قانون مدنی
- قانون امور حسبی
- آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی

عنوان کتاب کارشناس ثبت اسناد و املاک کشور
نویسنده گروه مولفان آرسا
مترجم
تعداد صفحه 946این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- قانون ثبت اسناد و املاک
- قانون تجارت
- قانون مدنی
- قانون امور حسبی
- آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی