انتشارات آرسا / دستگاه های اجرایی

كارشناس حراست فناوری اطلاعاتكارشناس حراست فناوری اطلاعات
361,000 تومان 402,000 تومان

كارشناس حراست فناوری اطلاعات

361,000 تومان 402000 تومان

كارشناس حراست فناوری اطلاعات

این مجموعه برای آمادگی شرکت در دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مناسب می باشد.
کتاب های نشر آرسا توسط دانشجویان ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در آزمون‌های استخدامی دوره های قبل حائز رتبه ممتاز بوده‌اند تدوین شده است.

این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- مبانی امنیت اطلاعات
- شبکه های کامپیوتری
- امنیت شبکه

كارشناس حراست نیروی انسانیكارشناس حراست نیروی انسانی
474,000 تومان 527,000 تومان

كارشناس حراست نیروی انسانی

474,000 تومان 527000 تومان

كارشناس حراست نیروی انسانی

این مجموعه برای آمادگی شرکت در دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مناسب می باشد.
کتاب های نشر آرسا توسط دانشجویان ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در آزمون‌های استخدامی دوره های قبل حائز رتبه ممتاز بوده‌اند تدوین شده است.

این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- حقوق اداری
- مبانی سازمان و مدیریت
- مدیریت رفتار سازمانی

كارشناس حقوقیكارشناس حقوقی
1,206,000 تومان 1,341,000 تومان

كارشناس حقوقی

1,206,000 تومان 1341000 تومان

كارشناس حقوقی

این مجموعه برای آمادگی شرکت در دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مناسب می باشد.
کتاب های نشر آرسا توسط دانشجویان ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در آزمون‌های استخدامی دوره های قبل حائز رتبه ممتاز بوده‌اند تدوین شده است.

این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- حقوق اداری
- حقوق مدنی
 - آیین دادرسی کیفری
- حقوق تجارت
- آیین دادرسی مدنی

كارشناس مطالعات اقتصادی راه، مسكن و شهرسازیكارشناس مطالعات اقتصادی راه، مسكن و شهرسازی
104,000 تومان 116000 تومان

كارشناس مطالعات اقتصادی راه، مسكن و شهرسازی

این مجموعه برای آمادگی شرکت در دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مناسب می باشد.
کتاب های نشر آرسا توسط دانشجویان ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در آزمون‌های استخدامی دوره های قبل حائز رتبه ممتاز بوده‌اند تدوین شده است.

این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- اقتصاد خرد و کلان
- اقتصاد سنجی

کاردان امور مالیکاردان امور مالی
405,900 تومان 451,000 تومان

کاردان امور مالی

405,900 تومان 451000 تومان

کاردان امور مالی

این مجموعه برای آمادگی شرکت در دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مناسب می باشد.
کتاب های نشر آرسا توسط دانشجویان ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در آزمون‌های استخدامی دوره های قبل حائز رتبه ممتاز بوده‌اند تدوین شده است.

این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- اصول حسابداری
- حسابداری دولتی
- مدیریت مالی
- بودجه و قانون محاسبات عمومی

کارشناس امور اداریکارشناس امور اداری
552,000 تومان 614,000 تومان

کارشناس امور اداری

552,000 تومان 614000 تومان

کارشناس امور اداری

این مجموعه برای آمادگی شرکت در دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مناسب می باشد.
کتاب های نشر آرسا توسط دانشجویان ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در آزمون‌های استخدامی دوره های قبل حائز رتبه ممتاز بوده‌اند تدوین شده است.

این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- مبانی سازمان و مدیریت
- مدیریت رفتار سازمانی
- مدیریت منابع انسانی
- بودجه و مالیه عمومی
- قانون مدیریت خدمات کشوری

کارشناس برنامه و بودجه ۱کارشناس برنامه و بودجه ۱
416,000 تومان 463,000 تومان

کارشناس برنامه و بودجه ۱

416,000 تومان 463000 تومان

کارشناس برنامه و بودجه ۱

این مجموعه برای آمادگی شرکت در دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مناسب می باشد.
کتاب های نشر آرسا توسط دانشجویان ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در آزمون‌های استخدامی دوره های قبل حائز رتبه ممتاز بوده‌اند تدوین شده است.

کارشناس برنامه و بودجه ۲کارشناس برنامه و بودجه ۲
475,000 تومان 528,000 تومان

کارشناس برنامه و بودجه ۲

475,000 تومان 528000 تومان

کارشناس برنامه و بودجه ۲

این مجموعه برای آمادگی شرکت در دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مناسب می باشد.
کتاب های نشر آرسا توسط دانشجویان ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در آزمون‌های استخدامی دوره های قبل حائز رتبه ممتاز بوده‌اند تدوین شده است.