انتشارات آرسا / متصدی امور دفتری

متصدی امور دفتریمتصدی امور دفتری
502,000 تومان 558,000 تومان

متصدی امور دفتری

502,000 تومان 558000 تومان

متصدی امور دفتری

این مجموعه برای آمادگی شرکت در دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مناسب می باشد.
کتاب های نشر آرسا توسط دانشجویان ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در آزمون‌های استخدامی دوره های قبل حائز رتبه ممتاز بوده‌اند تدوین شده است.

این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- مدیریت رفتار سازمانی
- مدیریت منابع انسانی
- حقوق اداری
- مبانی سازمان و مدیریت