متصدی امور دفتری و مسئول دفتر

قیمت نسخه چاپی : 260,000 تومان 289,000 توماناین مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- مدیریت رفتار سازمانی
- مدیریت منابع انسانی
- حقوق اداری
- مبانی سازمان و مدیریت

عنوان کتاب متصدی امور دفتری و مسئول دفتر
نویسنده گروه مولفان آرسا
مترجم
تعداد صفحه 340این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- مدیریت رفتار سازمانی
- مدیریت منابع انسانی
- حقوق اداری
- مبانی سازمان و مدیریت